Triển khai tuyên truyền Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 12 năm 2022 – 2023

        Hội thi sáng tạo kỹ thuật (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chứ nhắm mục đích thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuậ vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

          Mọi tổ chức, công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống hợp pháp tại thành phố Cần Thơ, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ, thành phần, dân tộc… có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế – xã hội được tạo ra và áp dụng tại Việt Nam từ năm 2017 trở lại đây đều có quyền dự thi. 

           Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó. 

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Nhấn vào đây để xem chi tiết

https://www.mediafire.com/file/o2y4cbohb69urci/The+le+Hoi+thi+2022-2023+Thể+lệ+cuộc+thi+18-5.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/farpfsmpz0vkbcv/CV+78+(Trien+khai+tuyen+truyen+Hoi+thi+2022-2023)18-5.signed.pdf/file

Phòng Thí Nghiệm-CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *