Tagged: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản nhỏ lẻ-yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm