Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2017

Ngày 17 tháng 2 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong Nghị định nêu rõ: Vị trí và chức năng của BNN&PTNT là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật. Đối với nhiệm vụ và quyền hạn của BNNPTNT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ…

Trong cơ cấu tổ chức của BNN&PTNT được quy định tại Điều 3 gồm: 27 đơn vị trực thuộc; trong đó: 21 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 06 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Nghị định này thay thế Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phổ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BNN&PTNT; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Nghị định này.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2017, Nguồn:http://vanban.chinhphu.vn

Tổng BBT

CHủ WEBSITE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *