QUY ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

         Ngày 25/5/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BNNPTNT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương, cụ thể như sau:

        Về danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, bao gồm: (1) quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm; (2)kiểm dịch động vật; (3)kiểm lâm; (4)kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm; (5) theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

Về thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tácđối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc được nêu ở trên là từ đủ 02 năm đến 05 năm; thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tư nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2023 và bãi bỏThông tư số32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Lê Hồng Thắng – Bộ phận Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *