THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thi tuyển công chức hành chính năm 2023.

Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo tuyển dụng công chức hành chính năm 2023. Cụ thể như sau:

 1. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
 2. Chỉ tiêu

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64, trong đó: khối Sở/ngành: 41 chỉ tiêu; khối Quận/huyện: 23 chỉ tiêu.

 1. Hình thức

Thi tuyển.

 1. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN 1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
 2. a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

 1. b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam.

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

– Người đã từng là công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc (trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực (tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển)). Trường hợp bị xử lý kỷ

2

luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô hoặc vi phạm đạo đức công vụ thì không được đăng ký dự tuyển vào: các cơ quan hoặc vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ, công vụ đã đảm nhiệm (đối với công chức); vị trí công tác có liên quan đến nhiệm vụ đã đảm nhiệm (đối với viên chức)1.

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể theo từng vị trí việc làm

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tiếng Anh); Có trình độ đào tạo và yêu cầu khác phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng (theo Phụ lục 1: Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm).

*Lưu ý: Một số nội dung liên quan đến văn bằng hoặc chứng chỉ2

– Người dự tuyển phải được cơ sở đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ (hoặc văn bằng, chứng chỉ tạm thời) trước thời điểm kê khai, nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Miễn chứng chỉ tin học (vị trí việc làm yêu cầu phải có chứng chỉ tin học cao hơn trình độ cơ bản) đối với trường hợp người dự tuyển đã được đào tạo chuẩn đầu ra về tin học tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm3.

III. NỘI DUNG THI TUYỂN

 1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
 2. a) Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

 1. b) Nội dung thi gồm 02 phần:

– Phần I: Kiến thức chung (hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực).

– Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Dự kiến nội dung thi Kiến thức chung, Ngoại ngữ: theo Phụ lục 2 đính kèm.

* Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.

 1. c) Miễn phần thi ngoại ngữ

1 Theo quy định tại Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

2 Đối với vị trí việc làm yêu cầu phải có chứng chỉ (theo nội dung tại cột “yêu cầu khác” của Phụ lục 1: Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm).

3 Căn cứ quy chế đào tạo của cơ sở đào tạo, người dự tuyển có trách nhiệm đối chiếu chuẩn đầu ra về tin học của chương trình đào tạo với trình độ tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm khi đăng ký dự tuyển (trường hợp trúng tuyển, cơ quan tuyển dụng sẽ phối hợp với cơ sở đào tạo trao đổi thông tin về chuẩn đầu ra tin học của chương trình đào tạo trước khi quyết định tuyển dụng).

3

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ với trình độ từ đại học trở lên.

– Có bằng tốt nghiệp với trình độ từ đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

 1. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
 2. a) Nội dung thi

Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

 1. b) Hình thức thi

Một trong ba hình thức: Phỏng vấn; viết hoặc kết hợp phỏng vấn và viết (Hội đồng tuyển dụng sẽ thông tin cụ thể về hình thức, nội dung thi theo từng vị trí việc làm đến người dự tuyển trước khi tổ chức thi Vòng 2).

 1. XÁC ĐỊNH NGƢỜI TRÚNG TUYỂN VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH SAU KHI TUYỂN DỤNG
 2. Ngƣời trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên4 quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển (sau khi đã cộng điểm ưu tiên (nếu có)) thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 1. Chế độ chính sách sau khi đƣợc tuyển dụng

4 1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4

Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự5 để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

– Thời gian tập sự 12 tháng kể từ thời điểm tuyển dụng, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1, hệ số 2.34 của ngạch công chức (chuyên viên, văn thư viên hoặc kế toán viên); trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 (hệ số 2.67) của ngạch; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 (hệ số 3.00) của ngạch (các khoản phụ cấp (nếu có) công chức được hưởng theo quy định của pháp luật).

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC, THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN
 2. Thời gian, địa điểm tổ chức

Dự kiến Quý IV năm 2023 (thời gian, địa điểm cụ thể Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

 1. Thành phần hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ- CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

– Người dự tuyển chỉ được đăng ký tuyển dụng ở một vị trí việc làm.

* Lưu ý:

– Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm đối với các nội dung đã kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển,

– Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Người trúng tuyển có trách nhiệm cung cấp văn bản công nhận đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (việc công nhận văn bằng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 04 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam).

5 Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) từ 12 tháng trở lên.

5

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng6 theo quy định, có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

 1. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
 3. a) Địa điểm

Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, địa chỉ: số 51, đường Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

 1. b) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 22 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 21 tháng 10 năm 2023.

 1. c) Cách thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Cách 1. Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút).

Cách 2. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử.

– Người dự tuyển hoàn thành Phiếu đăng ký dự tuyển, Scan và gửi Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử (Phiếu đăng ký dự tuyển được lưu trong cùng 1 file ở định dạng .PDF).

– Địa chỉ email: thituyencongchuc@cantho.gov.vn; chủ đề mail ghi rõ “Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2023”.

Cách 3. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính (thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được xác định theo dấu bưu điện); ngoài bì thư ghi rõ “Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hành chính năm 2023”.

* Nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, khuyến khích người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua hộp thư điện tử hoặc đường bưu chính.

 1. Phí thi tuyển

Người dự tuyển nộp phí thi tuyển theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể mức phí đến người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển sau khi hoàn thành kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển).

* Lưu ý:

6 Hồ sơ tuyển dụng:

“1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

 1. a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
 2. b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.”

6

– Người đăng ký dự tuyển thường xuyên truy cập Website của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng (địa chỉ: http://sonoivu.cantho.gov.vn).

– Trong quá trình đăng ký dự tuyển nếu có vướng mắc hoặc có nhu cầu được thông tin thêm các nội dung có liên quan đến kỳ tuyển dụng, người dự tuyển liên hệ Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ (Phòng Công chức, viên chức, số điện thoại: 0292.3735454) để được hỗ trợ.

Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ trân trọng thông báo./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

(Đính kèm: 1. Phụ lục 1: Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng vị trí việc làm; 2. Phụ lục 2: Dự kiến nội dung thi Kiến thức chung, Ngoại ngữ; 3. Phụ lục 3: Hướng dẫn đăng ký và ghi Phiếu đăng ký dự tuyển; 4. Phiếu đăng ký dự tuyển)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *