ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NHIỆM KỲ 2023-2028

         Chiều ngày 08/5/2023, Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôntham dự và chỉ đạo Đại hội.

Hình ảnh Đại hội và Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

             Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được tổ chức vào thời điểm công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố phấn khởi, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới chào mừng Đại hội lần thứ XI Công đoàn TP Cần Thơ, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

            Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định; tập trung thực hiện các nội dung và các chỉ tiêu của Nghị quyết công đoàn đề ra; đoàn viên công đoàn Sở đã có nhiều cố gắng vươn lên khắc phục khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao; đáp ứng được yêu cầu của phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn và nguyện vọng của đoàn viên, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển, hoàn thành nhiệm vụ được giao của đơn vị.Ban Chấp hành Công đoàn đã tích cực tuyên truyền giáo dục đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tổ chức phát động và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động; tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa…Hoạt động Công đoàn đã được đổi mới cả hình thức và nội dung, có nhiều chuyển biến tích cực góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Sở trong những năm qua.Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ 2017-2022 vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Sinh hoạt định kỳ của Ban Chấp hành, của tổ công đoàn còn chưa thường xuyên; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; việc tổ chức các phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, nghiên cứu đề tài khoa học còn hạn chế, có những việc đã làm được nhưng việc sơ, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm chưa kịp thời…

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Nguyễn Văn Sử, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônbiểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng chí cũng có ý kiến góp ý đối với những nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết của Đại hội và nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

       Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm của Đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động mong muốn tổ chức công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Đại hội kêu gọi toàn thể người lao động và đoàn viên công đoàn hãy phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, khắc phục khó khăn, hăng hái sản xuất phấn đấu để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, góp phần xây dựng đơn vị và Công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bộ phận Khai thác và Phát triển nguồn lợi

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *