CHI CỤC THỦY SẢN TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

         Ngày 08/2/2023, Chi cục Thủy sản tổ chức triển khai văn bản quy phạm pháp luật định kỳ cho công chức, viên chức tại đơn vị.Tại buổi triển khai văn bản quy phạm pháp luật, Bộ phận Thanh tra, pháp chế đã triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau:

        – Luật Thanh Tra năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022.

      – Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ  quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra có hiệu lực từ ngày 15/11/2021;

         – Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu có hiệu lực từ ngày 15/02/2023;

         Qua buổi triển khai văn bản quy phạm pháp luật, công chức, viên chức tại đơn vị đã nắm được các quy định mới hoặc sửa đổi, bổ sung tại Luật Thanh Tra và các văn bảnđể áp dụng vào công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thủy sản đạt hiệu quả.

Phạm Thị Cẩm Hường – Bộ phận Thanh tra, pháp chế

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *