Posts Tagged ‘Bàn giao công tác Quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản’

Bàn giao công tác Quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản

Thực hiện Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định Cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nước sinh hoạt nông thôn và kiểm tra, chứng nhận