Posts Tagged ‘Quan trắc môi trường nuôi thủy sản’

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 06 năm 2017

Kết quả phân tích NH4+ trên sông tại Bến đò Thuận Hưng và phường Thới An thuộc sông Hậu cao hơn khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Hàm lượng NH4+ tăng lên mang tính cục bộ

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 03 năm 2017 (lần 01)

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản giúp đánh giá hiện trạng môi trường, đánh giá sự tác động của nghề nuôi cá tra đến môi trường