Posts Tagged ‘Sửa đổi’

Sửa đổi, bổ sung vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi

Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận