Posts Tagged ‘nhiệm vụ’

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2017

Ngày 17 tháng 2 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

Ngày 06 tháng 10 năm 2016 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quyết định 365/QĐ-SNN&PTNT về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản