Archive for the ‘Môi Trường’ Category

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 9 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Chỉ tiêu độ kiềm […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 6 năm 2018

– Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: + Các chỉ tiêu S 2- […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 2 tháng 5 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02- 20:2014/BNNPTN. […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 5 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 02/5/2018

– Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tại hầu hết các điểm quan trắc phù hợp yêu cầu chất lượng nước nuôi

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 12/4/2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 3 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc và cao hơn tháng 02/2018 (78 – 85 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 3 năm 2018

– Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong Thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh hưởng và biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào những ngày gần cuối tuần. Mực nước cao […]