Archive for the ‘Môi Trường’ Category

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 5 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 02/5/2018

– Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tại hầu hết các điểm quan trắc phù hợp yêu cầu chất lượng nước nuôi

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 12/4/2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 3 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc và cao hơn tháng 02/2018 (78 – 85 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 3 năm 2018

– Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong Thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh hưởng và biến đổi theo triều. Mực nước cao nhất xuất hiện vào những ngày gần cuối tuần. Mực nước cao […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 02 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (63,5 – 68 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh giá

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 02 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (55 – 65 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 (lần 02)

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nuớc phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 17/01/2018 đến 31/01/2018 như sau: Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ […]