Archive for the ‘Môi Trường’ Category

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 ( lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (57 – 65 mg/L), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. + Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: […]

Kết quả Quan trắc môi trường lần 02 tháng 12 năm 2017

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,6 – 4,8 mg/L), pH (6,8– 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 12 năm 2017 (lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,5 – 4,1 mg/L), pH (6,7– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 11 năm 2017 (lần 02)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,0 – 4,2 mg/L), pH (6,5– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 11 năm 2017 (lần 01 )

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,5 – 4,5 mg/L), pH (6,8– 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 10 năm 2017 (lần 02 )

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,9 – 4,0 mg/L), pH (6,9 – 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 10 năm 2017 (lần 01 )

  Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mưa xảy ra nhiều vào nửa đầu tuần trên diện rộng chủ yếu với lượng mưa vừa, các ngày còn lại trong tuần có mưa phổ biến ở diện rải rác. Tổng lượng mưa tuần cao hơn so với trung bình nhiều năm(TBNN) […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 09 năm 2017 (lần 02)

Kết quả quan trắc môi trường các thủy vực sông Hậu thuộc phường Tân Lộc – Quận Thốt Nốt, sông Hậu thuộc phường Thới Long – Quận Ô Môn, sông Cái Sắn thuộc xã Vĩnh Trinh – Huyện Vĩnh Thạnh có giá trị pH (6,8 – 7,6) phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi […]