Archive for the ‘Môi Trường’ Category

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 9 năm 2017

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 31/08/2017 trên sông có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số đã giảm và an toàn cho nuôi thủy sản tại cả 4 thủy vực

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 08 năm 2017

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung Ương dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chủ yếu chịu ảnh và biến đổi theo triều. Mực nước dự báo từ ngày 02/9 đến 04/9 tăng dần

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 08 năm 2017 (lần 01)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 04/08/2017 trên sông có mật độ vi khuẩn Aeromonas spp. tổng số tại thủy vực

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 07 (lần 02) năm 2017

Kết quả quan trắc môi trường các chỉ tiêu: oxy hòa tan, pH, nhiệt độ, COD, PO43-, NO2-, NH4+, S2-, TSS trên sông Hậu thuộc phường Tân Lộc – Quận Thốt Nốt, sông phường Thới Long – Quận Ô Môn, sông Cái Sắn

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 06 năm 2017

Kết quả phân tích NH4+ trên sông tại Bến đò Thuận Hưng và phường Thới An thuộc sông Hậu cao hơn khuyến cáo QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Hàm lượng NH4+ tăng lên mang tính cục bộ

Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 05 năm 2017 (lần 02)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 19/05/2017 trên sông tại các

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 04 năm 2017 (lần 02)

Theo kết quả quan trắc của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản Nam Bộ, ngày 17/04/2017 trên sông tại các điểm: Bến Phà Trà Uối – Thốt Nốt, Bến Đò Thuận Hưng – Thốt Nốt, Bến Đò Số 1- Vĩnh Thạnh

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 04 năm 2017 (lần 01)

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn trung ương, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều và đạt mức cao nhất vào cuối tuần, mực nước cao nhất trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức