Archive for the ‘Môi Trường’ Category

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 02 tháng 02 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (63,5 – 68 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh giá

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 01 tháng 02 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (55 – 65 mg/l), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 (lần 02)

Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường nuớc phục vụ nuôi trồng thủy sản từ ngày 17/01/2018 đến 31/01/2018 như sau: Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: – Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu độ […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 01 năm 2018 ( lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Chỉ tiêu độ kiềm tương đối tại hầu hết các điểm quan trắc (57 – 65 mg/L), đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. + Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm: […]

Kết quả Quan trắc môi trường lần 02 tháng 12 năm 2017

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,6 – 4,8 mg/L), pH (6,8– 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 12 năm 2017 (lần 01)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,5 – 4,1 mg/L), pH (6,7– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 11 năm 2017 (lần 02)

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,0 – 4,2 mg/L), pH (6,5– 7,5) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm […]

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản tháng 11 năm 2017 (lần 01 )

– Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau: + Các chỉ tiêu thông thường: Các chỉ tiêu Oxy hòa tan tương đối tốt (2,5 – 4,5 mg/L), pH (6,8– 7,8) phù hợp nuôi cá Tra. Chỉ tiêu độ kiềm tương đối thấp tại hầu hết các điểm […]