Tagged: dịch bệnh trên tôm năm 2014

0

Dịch bệnh trên tôm năm 2014

Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ đến tháng 11 năm 2014, cả nước có 48.671,35 ha nuôi tôm nước lợ bị thiệt hại (chiếm 7,2% tổng số 675.830 ha nuôi tôm cả nước...