Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43 và Nghị định 63

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014.

– Theo đó, ngày 26/6/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014.

– Để bảo đảm sự thống nhất trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng Quốc hội, văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91.

– Cụ thể, đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng đến ngày 1/7/2014 chưa phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 1/7/2014 thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 129 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

– Trong thời gian từ ngày 1/7/2014 đến ngày 15/8, hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, Nghị định 68/2012/NĐ-CP, Quyết định 50/2012/QĐ-TTg và một số Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như Thông tư 01, 02, 08/2010/TT-BKH; 01/2011/TT-BKHĐT… nhưng bảo đảm không trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

– Kể từ ngày 15/8/2014, trong thời gian các Thông tư nêu trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa được sửa đổi, bổ sung thì hoạt động đấu thầu được thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các Thông tư nêu trên nhưng đảm bảo không trái với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định 64/2014/NĐ-CP.

– Tải nội dung Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu Nghị định 63.

– Tải nội dung Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.

– Tải nội dung Nghị định 63/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Tải nội dung Nghị định 64/2014/NĐ-CP.

– Tải nội dung Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

– Tải nội dung Nghị định 68/2012/NĐ-CP.

– Tải nội dung Quyết định 50/2012/QĐ-TTg.

Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu 43 và Nghị định 63, Nguồn: Chinhphu.vn.

LÂM PHÚC NHÂN

Tổng Ban Biên Tập

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *