HỘI NGHỊ QUẢN LÝ GIỐNG TÔM NƯỚC LỢ VÀ QUY CHẾ PHỐI HỢP NĂM 2024

         Hội nghị được tổ chức tại thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận với sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Ninh Thuận và các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh phía nam, với khoảng 200 lượt người tham dự.

        Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của Thủ tướng chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các địa phương và các bên liên quan. Kết quả sản xuất, nuôi tôm năm 2023 vẫn đạt một số thành tựu. Diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 737 nghìn ha (bằng 100% so với năm 2022), sản lượng thu hoạch đạt ước khoảng 1,12 triệu tấn (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022 – 1,06 triệu tấn) và sản lượng sản xuất giống tôm nước lợ đạt khoảng 153 tỷ con, cung ứng cho nhu cầu nuôi (trong đó tổng số cơ sở giống nước lợ năm 2023 là 2.270 cơ sở).

      Qua Hội nghị, Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT đề xuất các địa phương thực hiện như sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quản lý giống tôm nước lợ.
  2. Tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật về giống thủy sản trên địa bàn.
  3. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp năm 2024 để trao đổi thông tin hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng tôm giống.
  4. Kịp thời phản ánh các vướng mắc để Cục thủy sản tổng hợp, tháo gỡ theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển.
  5. Ưu tiên bố trí nhân lực, nguồn kinh phí để triển khai việc kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ và kiểm tra duy trì tại địa phương theo qui định của luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn.

MAI BÁ TRƯỜNG SƠN – BỘ PHẬN KHAI THÁC VÀ PTNLTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *