Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm

Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm.

Theo Thông tư số 02/2017 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT như sau:

– Sửa đổi Điều 1 về Hồ sơ, thủ tục chứng nhận nhận; chứng thư.

– Sửa đổi Điều 9 về việc thu phí chứng nhận và Chứng thư.

– Sửa đổi khoản 2 Điều 11 về thời gian thẩm định khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Sửa đổi Điều 12, điểm e khoản 1 về thời gian hoãn kiểm tra cấp giấy.

Ngoài ra, còn sửa đổi-bổ sung về: Kiểm tra sau cấp giấy và kiểm tra đột xuất; một số nội dung tại Điều 14; Điều 17; Điều 22; Điều 27; Điều 28; Điều 32 và thay thế Phụ lục IV bằng Phụ lục IA ban hành kèm theo Thông tư này; Phụ lục X bằng Phụ lục IIA ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 03 năm 2017.

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm, Nguồn: https://tongcucthuysan.gov.vn

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *