Tagged: Chuẩn bị thành lập Hội Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản