Posts Tagged ‘Công đoàn Chi cục Thủy sản tham dự hội thi’

Công đoàn Chi cục Thủy sản tham dự hội thi

“Liên hoan Văn nghệ Quần chúng trong cán bộ, công chức, viên chức lao động TPCT lần thứ VII năm 2018″ Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 năm 2018, Công đoàn Viên chức thuộc Liên đoàn Lao động TPCT tổ chức hội thi văn nghệ “Liên hoan Văn nghệ Quần chúng trong