Posts Tagged ‘Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Chi cục Thủy sản TPCT đợt 1 năm 2018’

Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Chi cục Thủy sản TPCT đợt 1 năm 2018

Ngày 08 tháng 6 năm 2018, theo kế hoạch đánh giá nội bộ đã được phê duyệt, tại Hội trường Chi cục Thuỷ sản, Đoàn đánh giá đã tiến hành đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đợt 1 năm 2018 với mục tiêu đánh giá hoạt […]