Posts Tagged ‘quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2017’

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2017

Ngày 17 tháng 2 năm 2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2017/NĐ-CP về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp