Posts Tagged ‘Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ’

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Nhằm phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Ngày 13 tháng 02 năm 2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành