Bản tin Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 2 tháng 11 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Chỉ tiêu độ kiềm (51 – 62 mg/l) có cải thiện. Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

Điểm quan trắc ở sông Hậu – phường Thới An và Thới Long thuộc quận Ô Môn, phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt có các chỉ tiêu S2-, NH4+, COD, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998. Với điểm quan trắc trên sông phường Thới An và Thới Long thuộc quận Ô Môn có hàm lượng PO43- (0,17 – 0,3 mg/l); NO2 (0,065 – 0,091 mg/l)  vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN và QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.

Xem chi tiết tại đây

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *