Posts Tagged ‘Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 02/5/2018’

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản ngày 02/5/2018

– Các chỉ tiêu thông thường: + Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tại hầu hết các điểm quan trắc phù hợp yêu cầu chất lượng nước nuôi