Posts Tagged ‘Những biện pháp cơ bản khi nuôi cá trê vàng’

Những biện pháp cơ bản khi nuôi cá trê vàng

Hiện nay, phong trào nuôi cá trê vàng thương phẩm đang phát triển ở một số địa phương quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh. Do một số hộ nuôi chưa có kinh nghiệm, quá trình áp dụng kỹ thuật nuôi chưa nhiều nên xảy ra