Posts Tagged ‘tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2017’

Thông báo tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN&PTNT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp