Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 5 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

+ Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ và độ kiềm tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá Tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

+ Các chỉ tiêu S2-, COD, NH4+, TSS, OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02-20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998; Ngoại trừ, khu vực sông Thới Ancó chỉ tiêu NH4+ (0,325 – 0,33 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Chỉ tiêu PO43- (0,206 – 0,279 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ở các khu vực quan trắc trừ khu vực sông Thốt Nốt đạt phạm vi khuyến cáo. Khu vực sông Thốt Nốt, khu vực sông Thới An và Thới có chỉ tiêu NO2- (0,053 – 0,305 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.

(Đính kèm chi tiết)

Trên đây là thông báo của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 01 tháng 5 năm 2018 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2018./.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đã kí

Trần Thanh Hải

Kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 5 năm 2018, Nguồn: Phòng Thí nghiệm, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *