Posts Tagged ‘Kết quả nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức’

Kết quả nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức

Trong thời gian từ ngày 27 tháng 03 đến ngày 27 tháng 4 năm 2017 theo Thông báo số 181/TB-CCTS ngày 27 tháng 03 năm 2017 về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp đợt 1 năm 2017, Chi cục Thủy sản đã nhận