Tagged: Sở Nông nghiệp và PTNT TPCT làm việc với Chi cục Thủy sản về Kết quả 9 tháng đầu năm và Kế hoạch 3 tháng cuối năm 2018