Thông báo kết quả Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 1 tháng 9 năm 2018

Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

+ Chỉ tiêu Oxy, pH, nhiệt độ tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN. Chỉ tiêu độ kiềm (50 – 59,5 mg/l) thấp hơn so với khuyến cáo của QCVN 02- 20:2014/BNNPTN.

– Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

+ Điểm quan trắc ở sông Hậu – phường Thới An và Thới Long thuộc quận Ô Môn có các chỉ tiêu S 2- , COD, NO2 – , TSS, PO4 3- , NH4 + , OSS trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra và trong phạm vi khuyến cáo theo QCVN 02- 20:2014/BNNPTN, QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 và Boyd 1998. Với điểm quan trắc tại sông Cái Sắn thuộc huyện Vĩnh Thạnh và sông Hậu – phường Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn hàm lượng PO4 3- (0,124 – 0,305 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.

(Đính kèm chi tiết)

Trên đây là Thông báo của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ về kết quả quan trắc môi trường lần 1 tháng 9 năm 2018 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2018./.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *