THÔNG TƯ 19/2018/TT-BNNPTNT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN

THÔNG TƯ  19/2018/TT-BNNPTNT VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN

     Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

     Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, quy định về quy trình, hướng dẫn thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; hướng dẫn quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiêu chí và ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư trường.

     Theo đó, việc điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản, nghề cá thương thẩm và môi trường sống của loài thủy sản được thực hiện theo quy trình sau:

  1. Thiết kế điều tra; 2. Chuẩn bị điều tra; 3. Thực hiện điều tra; 4. Phân tích kết quả điều tra; 5. Xử lý số liệu điều tra; 6. Báo cáo kết quả điều tra; 7. Lưu trữ kết quả điều tra.

     Bên cạnh đó, tùy vào tình hình thực tế của từng địa phương, việc quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản được giao cho cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh hoặc chính quyền cấp huyện, cấp xã hoặc tổ chức cộng đồng.

     Thông tư đã ban hành tiêu chí xác định nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản là nghề, ngư cụ gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh đã được đánh giá tác động hoặc nghề, ngư cụ thuộc danh mục cấm theo quy định của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc hợp tác.

     Thông tư cũng đã ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác. Trong đó, vùng nội địa cấm các loại nghề khai thác sau: nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn…), nghề đăng, đáy, te, xiệp, xịch, xăm; tại bộ phận tập trung cá cũng quy định kích thước mắt lưới nhỏ nhất của các ngư cụ: lưới vây, lưới kéo, lưới rê, vó, chài các loại. Song song đó, Thông tư cũng ban hành Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn tại các tỉnh ven biển trên cả nước.

     Để tổ chức triển khai Thông tư này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Tổng cục Thủy sản chủ trì tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình điều tra, đánh giá tổng thể nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; tổ chức quản lý, định kỳ báo cáo Bộ NN&PTNT; rà soát, tổng hợp Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản, Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn.

HỒ MINH KHA – Phòng KT&PTNLTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *