THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN SỬ DỤNG GIỐNG THỦY SẢN BỐ MẸ

     THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN SỬ DỤNG GIỐNG THỦY SẢN BỐ MẸ

Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ được quy định tại quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Theo đó, thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ được quy định như sau:

Tôm thẻ chân trắng bố mẹ: Thời hạn sử dụng tối đa 140 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 40 g/con đối với tôm đực, 45 g/con đối với tôm cái. Thời hạn sử dụng tối đa 120 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước hoặc tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng tối thiểu.

Tôm sú bố mẹ: Thời hạn sử dụng tối đa 80 ngày tính từ ngày thông quan đối với tôm sú bố mẹ nhập khẩu đạt khối lượng tối thiểu 100 g/con đối với tôm đực, 120 g/con đối với tôm cái. Thời hạn sử dụng tối đa 60 ngày tính từ ngày cho sinh sản lần đầu đối với tôm bố mẹ sản xuất trong nước, tôm bố mẹ khai thác từ tự nhiên, tôm bố mẹ nhập khẩu chưa đạt khối lượng tối thiểu.

Cá tra bố mẹ: Thời hạn sử dụng tối đa 60 tháng tính từ ngày cho sinh sản lần đầu và cho sinh sản không quá 02 lần/năm.

Thời hạn sử dụng giống thủy sản bố mẹ khác: Cơ sở tự công bố.

Phòng Thanh tra, pháp chế – Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *