Một số điểm mới cần biết về đánh giá, phân loại công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 15/9/2017

Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; có một số điểm mới cần lưu ý như sau:

1. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2017, việc đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt hoặc hoàn thành nhiệm vụ không nhất thiết phải có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” theo như quy định của Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Riêng công chức, viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì yêu cầu theo quy định vẫn không thay đổi, tức phải có công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên.

2. Đối với các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua “ Chiến sĩ thi đua cơ sở” một trong những tiêu chí để xét đạt danh hiệu là phải có sáng kiến

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng “sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cơ quan, tổ chức, đơn vị công nhận”.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo Nghị đinh số 88/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Quyết định về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng.

Một số điểm mới cần biết về đánh giá, phân loại công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 15/9/2017, Nguồn: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply