Phối hợp tuyên truyền 12 video clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công thành phố Cần Thơ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia

        Theo Công văn số 1601/STTTT-TTCNTT&TT ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền thông tin về 12 video clip hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công thành phố Cần Thơ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

         Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người dân khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính; ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của công tác CCHC, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thông tin, tuyên truyền đến công chức, viên chức, người dân biết truy cập và theo dõi nội dung 12 video clip về tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tành phố Cần Thơ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

         Các video clip được đăng tải tại chuyên trang Chuyển đổi Số thành phố Cần Thơ theo địa chỉ:

        – Trang Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/CDSCanTho

 – Kênh Youtube: https://youtube.com/channel/UC1ItbdXMS-MYV3pqjQjj2cw

        Thông tin đầu mối liên hệ, phối hợp: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Cần Thơ. Đại diện ông Huỳnh Trung Long – Phó Trưởng phòng Ứng dụng Công nghệ thông tin, Điện thoại: 0292.3762.333 – 0907.296.951; Email: baotri1cua@cantho.gov.vn.

       Nhận được công văn này yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện./..

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *