Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản vừa ban hành Quyết định số 5588/QĐ-BNN-TCTS về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản.

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ công văn số 12578/VPCP-NN ngày 24/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc trợ giá danh mục giống gốc giống thủy sản theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP;

Xét Tờ trình số 3871/TTr-TCTS-KHCN&HTQT ngày 27/12/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản về việc phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản;

Trong danh mục giống gốc giống thủy sản gồm một số loài thủy sản sau: (Đính kèm chi tiết)

– Thủy sản nước ngọt gồm: Cá trà sóc; cá bông lau; cá lăng chấm; cá nheo Mỹ…

– Thủy sản nước mặn, lợ gồm: Cá song chấm nâu; cá song chuột; cá chim vây vàng;….

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

đã kí

Vũ Văn Tám

Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục giống gốc giống thủy sản, Nguồn: Phòng Khai thác và Phát triển thủy sản, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *