Tagged: Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ thực hiện kiểm tra