Posts Tagged ‘kinh doanh giống vật nuôi’

Sửa đổi, bổ sung vi phạm về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi

Ngày 05/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm