THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024

        Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

       Căn cứ Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;

      Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

        Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

        Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

          Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN&PTNT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

        Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quản lý viên chức;

         Căn cứ Kế hoạch số 317/KH-CCTS ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Thủy sản về việc tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024;

         Căn cứ Công văn số 1127/SNN&PTNT-VP ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng người làm việc tại Liên trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024.

Chi cục Thủy sản xin thông báo với các nội dung như sau:

        1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 01 người

Số lượng: 01 người làm việc (viên chức) tại Liên Trạm Thủy sản Ô Môn – Thới Lai – Cờ Đỏ trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ (chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07).

  1. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 01 vị trí Đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản hạng III.

       3. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

       – Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

      – Từ đủ 18 tuổi trở lên;

      – Có phiếu đăng ký dự tuyển: Theo mẫu 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

    – Có lý lịch rõ ràng;

    – Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành thủy sản hoặc nông học;

      – Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

     – Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản tương đương trình độ A và sử dụng được ngoại ngữ.

       4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

       – Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên báo điện tử Cần Thơ, website http://thuysancantho.vn, http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn và niêm yết công khai tại trụ sở của Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ;

        – Địa điểm nhận phiếu dự tuyển: Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ. Số 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

        * Hồ sơ dự tuyển:

       – Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

      – Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

      – Cung cấp số điện thoại liên lạc và địa chỉ người nhận.

       5. Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức

       – Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển;

     – Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;

      – Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển: Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Chi cục Thủy sản tiến hành tổ chức xét tuyển đúng quy trình tuyển dụng theo Kế hoạch số 317/KH-CCTS ngày 22 tháng 04 năm 2024 của Chi cục Thủy sản về việc tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024.

      Trên đây là nội dung Thông báo về việc tuyển dụng người làm việc tại Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2024. Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ xin thông báo đến các cá nhân quan tâm được biết. Các cá nhân cần hiểu rõ hơn về các thông tin tuyển dụng xin liên hệ về Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ để được giải đáp, hướng dẫn thông qua số điện thoại 0292.3810.763 trong giờ hành chính hoặc qua địa chỉ hộp thư điện tử ccts@cantho.gov.vn./.

Nơi nhận:
– Sở NN&PTNT TPCT “Đăng tin trên http://cantho.gov.vn/wps/portal/sonn;  

– Báo Cần Thơ “Đăng tin trên báo điện tử”;

– Phòng Thí nghiệm “Đăng tin trên website http://thuysancantho.vn”;

– Lĩnh vực HCTH “Niêm yết”;                                                           

– Lưu: VT, P. HCTH.(NHTP)                                                                

CHI CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hải

 

 

 

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

…………., ngày…. tháng…. năm ……

(Ảnh 4×6)

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển (1): …………………………………………

Đơn vị dự tuyển (2):…………………………………………..

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên: …………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………. Nam (3) 󠄑* Nữ 󠄑*

Dân tộc: ……………………………….. Tôn giáo: …………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: ……………………………….…. Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: …………………..…………….….

Số điện thoại di động: ……………………………………….… Email: ………

Quê quán: ………………………………………………………………………

Địa chỉ nhận thông báo: …………………………………..……………………

Thông tin về hộ khẩu (nếu có): ………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe: …, Chiều cao: ….., Cân nặng: ………………………. kg

Thành phần bản thân hiện nay: ……………………………………………..

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………..

  1. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH(4)

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Ngày, tháng, năm cấp văn bàng chứng chỉ

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Nguyện vọng 1:

– Vị trí việc làm dự tuyển (1):………………………………………………….…..

– Đơn vị (2): ……………………………………………………….………………

2. Nguyện vọng 2 (Nếu thông báo tuyển dụng không có các vị trí việc làm được đăng ký 02 nguyện vọng thì thí sinh không điền phần này):

– Vị trí việc làm dự tuyển (1); ……………………………………………………..

– Đơn vị (2): ……………………………………………………………………….

3. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ (Đối với các vị trí việc làm tại thông báo tuyển dụng không yêu cầu ngoại ngữ thì thí sinh không điền phần này)

3.1. Đăng ký dự thi ngoại ngữ (5):

Tiếng Anh □ Tiếng Nga □ Tiếng Pháp □ Tiếng Đức □ Tiếng Trung Quốc □

Ngoại ngữ khác theo yêu cầu vị trí việc làm: …………………………………

3.2. Miễn thi ngoại ngữ do (nếu có): …………………………………………

4. Đối tượng ưu tiên (nếu có): …………………………………………………..

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp trong Phiếu đăng ký dự tuyển này và cam kết hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định sau khi nhận được thông báo trúng tuyển./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 Ghi chú:

  1. Ghi đúng tên vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo Thông báo tuyển dụng;
  2. Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký tuyển dụng đối với từng nguyện vọng theo đúng Thông báo tuyển dụng;
  3. Tích dấu X vào ô tương ứng;
  4. Cha, mẹ đẻ; vợ (chồng); con đẻ; anh, chị, em ruột;
  5. Tích dấu X vào ô tương ứng.

nhấn vào đây để xem chi tiết

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *