Posts Tagged ‘Tập huấn hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ’

Tập huấn hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ

Ngày 26/07/2017, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ và hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ”với hơn 50 người tham dự,thành phần tham dự