Tham gia gian hàng các tỉnh, thành tại triển lãm Livestock Vietnam 2024

        Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố nhận được Công văn số 14/VEAS/2024 ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi về việc tham gia gian hàng các tỉnh thành tại triển lãm Livestock Vietnam 2024 (27-29/3; SECC, HCMC), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

        Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin, giới thiệu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố được biết, đăng ký tham dự.

       Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thông báo đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được biết, thực hiện./.

(Đính kèm Công văn số 14/VEAS/2024 ngày 02 tháng 01 năm 2024).

nhấn vào đây để xem chi tiết

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *