Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT

Trong 10 tháng năm 2018, Chi Cục thủy sản thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Chi cục Thuỷ sản Thành phố Cần Thơ đã kiểm tra được 83 cơ sở, trong đó 33 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản, kết quả có 08 cơ sở đạt loại A, 25 cơ sở đạt loại B, cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản 50, kết quả có 11 cơ sở xếp A và 39 cơ sở xép loại B . Qua kiểm tra đánh giá phân loại cho thấy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT. Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu như: kho nguyên vật tư, dụng cụ và trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản, thức ăn thủy sản; hệ thống xử lý nước thải; thu gom xử lý rác thải và vệ sinh cơ sở sản xuất; ghi nhật ký trong quá trình sản xuất, kinh doanh … còn hạn chế.

Kế hoạch trong những tháng tiếp theo, Chi cục Thuỷ sản thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra đánh giá phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến từng quận, huyện trên địa bàn Thành phố Cần Thơ để hỗ trợ và hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định của Bộ, ngành đã hành./.

Thực hiện Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT, Nguồn: Phòng khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản thành phố Cần Thơ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *