Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 11 năm 2020-2021

        Thực hiện Quyệt định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật;

        Căn cứ Quyết định số 1200/QĐ – ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cần thơ về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 11 năm 2020 – 2021;

        Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần Thơ lần thứ 11 năm 2020 – 2021 ban hành kế hoạch triển khai như sau:

         MỤC ĐÍCH,Ý NGHĨA

        Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, nông dân, các nhà khoa học, nhà quản lý, đặc biệt quan tâm phong trào tuổi trẻ sáng tạo; phát hiện tài năng sáng tạo; ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuậ vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

https://www.mediafire.com/file/n57jw8zxlxhun55/(4974)-2106_PHIEU_DU_THI_(mau_2020-2021).doc/file

Phòng Thí nghiệm – CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *