Bản tin Quan trắc môi trường nuôi thủy sản lần 2 tháng 4 năm 2019

  1. Kết quả quan trắc môi trường trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

– Các chỉ tiêu thông thường:

Chỉ tiêu độ kiềm (74 – 82 mg/l), Oxy và pH  tương đối phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra tại hầu hết các điểm quan trắc, đạt khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTN.

Các điểm quan trắc ở phường Trung Kiên, Vĩnh Thạnh, Thới An, Thới Long thuộc quận Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh và quận Ô Môn đều có hàm lượng NO2 (0,109 – 0,343 mg/l) vượt ngưỡng khuyến cáo và  hàm lượng PO43- (0,147 – 0,230 mg/l) ở các điểm Thới An, Thới Long thuộc quận Ô Môn cũng vượt ngưỡng khuyến cáo. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số  đa số nằm trong giới hạn cho phép. Còn các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, OSS, NH4+ trên sông phù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra,

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *