Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020

Ngày 29 tháng 3 năm 2017, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Thú Y vừa ban hành Quyết định số 1038/QĐ-BNN-TY về việc phê duyệt “Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020 với nội dung:

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống và cảnh báo dịch bệnh nhằm góp phần phát triển nuôi tôm, cá tra bền vững và đẩy mạnh xuất khẩu;

Trong Quyết định đề cập về: Đào tạo ngồn nhân lực thực hiện giám sát từ Trung ương đến địa phương; Năng lực phòng thử nghiệm phục vụ giám sát; giám sát tại các cơ sở sản xuất giống….giải pháp thực hiện; cơ chế tài chính đối với từng lĩnh vực cụ thể và dự kiến hiệu quả kinh tế; Ngoài ra, còn nêu trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể: Đối với BNNPTNT; Cục Thú y; Tổng cục Thủy sản…(Đính kèm Kế hoạch chi tiết).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã kí

Vũ Văn Tám

Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020, Nguồn: https://tongcucthuysan.gov.vn ngày 10 tháng 4 năm 2017.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *