Kết quả Quan trắc môi trường nước nuôi thủy sản lần 01 tháng 05 năm 2023

        I. NHẬN XÉT KẾT QUẢ

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trên sông tại các điểm quan trắc như sau:

        – Các chỉ tiêu thông thường:

         Chỉ tiêu độ kiềm tại các điểm quan trắc (dao động từ 45–65 mg/l) phù hợp theo khuyến cáo của QCVN 02-20:2014/BNNPTNT.

        – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

        Các điểm quan trắc ở phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt;ở thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; ở phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn; ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ đều có các chỉ tiêu S2-, COD, TSS, NH4+trên sôngphù hợp với chất lượng nước cấp nuôi cá tra. Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số nằm trong giới hạn khuyến cáo (nhỏ hơn 103CFU/ml) ở tất cả các điểm quan trắc. Kết quả vi khuẩn Coliformvượt ngưỡng khuyến cáoCột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMTở phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn.

Chỉ tiêu N-NO2(0,089 – 0,165mg/l)vượt ngưỡng khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ở tất cả các điểm quan trắc. Chỉ tiêuP-PO43- (0,079 – 0,25 mg/l)vượt ngưỡng khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ở tất cả các điểm quan trắc ngoại trừ các điểm quan trắc ở phường Thới An thuộc quận Ô Môn; ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ.

  1. Kết quả quan trắc môi trường nước trong ao cá tra đại diện như sau:

         – Các chỉ tiêu thông thường:

        Các chỉ tiêu độ kiềm (59 –95mg/l) phù hợp chất lượng nước nuôi cá tra của QCVN 02-20:2014/ BNN&PTNT.

         – Các chỉ tiêu đánh giá mức độ ô nhiễm:

         Các chỉ tiêu COD, S2-, TSStrong ao phù hợp với chất lượng nước nuôi cá tra và nằm trong phạm vi cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1, QCVN 02-20:2014/ BNNPTNT và Boyd (1998); Kết quả mật độ vi khuẩn Aeromonas spp tổng số tại các thủy vực quan trắc đều nằm trong ngưỡnggiới hạn cho phép (nhỏ hơn 103 CFU/ml).Kết quả vi khuẩn Coliform ở tất cả các điểm quan trắc vượt ngưỡngcho phép của Cột A1 của QCVN 08-MT:2015/BTNMT ngoại trừ điểm quan trắc ở thị trấn Vĩnh Thạnh thuộc huyện Vĩnh Thạnh; ở phường Thới An và phường Thới Long thuộc quận Ô Môn.

Các chỉ tiêuNO2(0,154 – 0,321 mg/l),PO43-(0,224 – 1,6 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc đều vượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1. Chỉ tiêu NH4+(0,241– 1,113 mg/l) trong ao tại các điểm quan trắc đều vượt khuyến cáoQCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 ngoại trừ điểm quan trắc ở phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏ.

         II. KHUYẾN CÁO

         – Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo mực nước trên sông Hậu và các kênh rạch trong thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi thủy triều.Mực nước cao nhất ngày 14/5 là 1,17m.

       – Chất lượng nước sông tốt ở tất cả các điểm quan trắc. Các hộ nuôi cần có biện pháp theo dõi chất lượng nước cấp như:

         + Kiểm tra chất lượng nước trước khi cấp vào ao lắng.

    + Xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi.

         – Chất lượng nước ao ở các hộ nuôi cá tra tại phường Thới An và Thới Long thuộc quận Ô Môn, phường Tân Lộc thuộc quận Thốt Nốt và thị trấn Vĩnh Thạnhthuộc huyện Vĩnh Thạnh, phường Thới Hưng thuộc huyện Cờ Đỏở mức trung bình. Vì vậy:

         + Hạn chế thả giống mới, vận chuyển, san thưa trong thời gian cao điểm nắng nóng.

       + Kiểm tra chất lượng nước thường xuyên trong ao nuôi.

        + Cấp nước vào ao lúc đỉnh triều.

        + Tăng cường bổ sung Vitamin C và khoáng vi lượng.

       Trên đây là Thông báo kết quả quan trắc môi trường lần01 tháng 05 năm 2023 đến các hộ nuôi và cơ quan quản lý nhằm thực hiện tốt nuôi thủy sản trên địa bàn TP. Cần Thơ năm 2023./.

Nhấn vào đây để xem chi tiết

Phòng Thí Nghiệm-CCTS

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *