THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản

        Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;

        Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

       Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;

       Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

       Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo;

        Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

       Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-SNN&PTNT ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

        Chi cục Thủy sản Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản cụ thể như sau:

STT

Ngày, tháng, năm

Địa điểm

Thời gian

1

17/01/2024

Hội trường Chi cục Thủy sản

Địa chỉ: số 189 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

– Buổi sáng:

từ 7 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút.

– Buổi chiều:

từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

2

21/02/2024

3

20/3/2024

4

17/4/2024

5

22/5/2024

6

19/6/2024

7

17/7/2024

8

21/8/2024

9

18/9/2024

10

16/10/2024

11

20/11/2024

12

18/12/2024

Trong trường hợp Chi cục Trưởng vắng, không tiếp công dân định kỳ theo lịch sẽ ủy quyền cho Phó Chi cục Trưởng tiếp công dân theo lịch tiếp công dân định kỳ của Chi cục Trưởng.

Trên đây là Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản./.

                   

Nơi nhận:

CHI CỤC TRƯỞNG

–     Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);

–     Ban lãnh đạo CCTS;

–     Văn thư (niêm yết);

–     Phòng Thí nghiệm (đăng trang web đơn vị);

–     Lưu: VT, TTrPC.(LHT,1)

 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Hải

nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *