V/v thông tin liên quan đến phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hóa khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, tỉnh Lạng Sơn

      Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nhận được Công văn số 1685/SCT-QLTM ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị phối hợp thông tin liên quan đến phương thức thông quan hàng hóa đối với mặt hàng tạp hóa khô tại các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình, tỉnh Lạng Sơn.

         Sở Công Thương thông báo đến Quý Cơ quan, đơn vị và Doanh nghiệp được biết, nghiên cứu chủ động chuẩn bị các điều kiện liên quan cho hoạt động thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa trong thời gian tới, thực hiện theo Công văn số 1685/SCT-QLTM của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

         Từ ngày 31/10/2023, phía Trung Quốc thực hiện điều chỉnh phương thức thông quan hàng hoá nhập khẩu đối với mặt hàng tạp hoá khô tại các cặp cửa khẩu phụ Tân Thanh – Pò Chài, Cốc Nam – Lũng Nghịu, Na Hình – Kéo Ái với hình thức quản lý: “Mỗi người một xe một lô (hàng)” và “Người đến, giấy đến, hàng đến” nghĩa là: Với 01 xe hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, phía Bạn sẽ chia thành nhiều lô (hàng) và điều tiết nhiều phương tiện có trọng tải nhỏ tương ứng với số lượng hàng đến nhận tại các bến bãi.

 (Đính kèm Công văn số 1685/SCT-QLTM ngày 03/11/2023 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn)

Nhấn vào đây để xem chi tiết

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *