Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Trong Nghị định đề cập: việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, lâm nghiệp và các dịch bệnh công bố dịch theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Trong đó nêu rõ mức hỗ trợ như:

– Đối với cây trồng: thiệt hại trên 70% từ 2.000.000 – 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại 30% -70% hỗ trợ từ 1.000.000 – 15.000.000 đồng/ha (tùy loại sản xuất);

– Đối với sản xuất lâm nghiệp: thiệt hại trên 70% từ 4.000.000 – 40.000.000 đồng/ha; thiệt hại 30% -70% hỗ trợ từ 2.000.000 – 20.000.000 đồng/ha (tùy loại sản xuất);

– Đối với nuôi thủy sản, hải sản: thiệt hại trên 70% từ 4.100.000 – 60.000.000 đồng/ha; thiệt hại 30% -70% hỗ trợ từ 2.000.000 – 40.000.000 đồng/ha (tùy đối tượng và loại sản xuất);

– Tương tự đối với hỗ trợ riêng đối với nuôi gia súc, gia cầm; đối với sản xuất muối; đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản chưa được quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 5; trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Trong Nghị định cũng quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ cụ thể: (1) trình tự và cách thức thực hiện đối với hỗ trợ thiệt hại đối với dịch bệnh; đối với thiệt hại do thiên tai; (2) Hồ sơ xin hỗ trợ: Đối với dịch bệnh; đối với thiên tai; (4) thời hạn giải quyết hồ sơ: Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ….

Nghị định này thay thế các Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất….Quyết định 49/2012/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung Điều 3 của Quyết định 142/2009/QĐ-TTg; Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2011 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 719/QĐ-TTg…Điều khoản chuyển tiếp khi Nghị định này có hiệu lực.

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Nguồn: http://thuvienphapluat.vn

Tổng BBT

CHủ WEBSITE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *